Вимоги до рукопису

Для публікації статті в збірнику наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» авторам необхідно направити до редакції:

 • супровідний лист у довільній формі із зазначенням П.І.Б. автора, якому доручено вести переписку з редакцією, та його контактних даних;
 • рукопис статті (українською або англійською мовою) в електронному вигляді, оформлений відповідно до вимог. До рукопису додається скан-копія останньої сторінки статті, підписаної усіма авторами;
 • додатково, окремим файлом, подається реферат українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків (150-250 слів);
 • додатково, окремими файлами, подаються наведені в рукописі ілюстрації. Якщо рисунки виконано засобами Microsoft Office, то вони надаються в файлах формату *.doc. Фотографії та малюнки, виконані в графічних редакторах, направляються в файлах форматів *.jpg або *.tif. Роздільна здатність рисунків – 300 dpi;
 • інформацію про авторів статті двома мовами – українською та англійською. Інформація повинна містити П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву та повну поштову адресу організації, в якій працює автор, ORCID ID, Web of Science ResearcherID, Scopus Author ID, Emailта телефон автора;
 • супровідний лист від організації, де працюють автори статті, або експертний висновок про можливість публікації статті у відкритому друку. Якщо до авторського колективу входять працівники підприємств або організацій не державної форми власності, то додатково до редакції збірника подається згода на публікацію статті, підписана керівниками цих підприємств / організацій;
 • скан-копію ліцензійної угоди, підписаної автором статі, якому доручено вести листування з редакцією збірника.

Статті що надійшли до редакції проходять обов’язкову перевірку на плагіат та незалежне рецензування в термін до 30 робочих днів. Рішення щодо рекомендації статті до публікації приймається редактором збірника. Остаточне рішення про публікацію статті приймається редакційною колегією збірника. Рішення редколегії та копія рецензії доводяться до відома автора, якому доручено вести листування з редакцією.

Оформлення рукописів

Рукописи можуть бути представлені українською або англійською мовами.

Рукопис статті повинен містити постановку проблеми, актуальність роботи, аналіз останніх публікацій з виділенням невирішеної частини проблеми і мета роботи, опис методів/методики досліджень, обґрунтованість отриманих результатів, детальні результати оригінальних досліджень, їх аналіз, основні висновки, рекомендації та перспективи використання результатів досліджень.

Представлені до редакції матеріали повинні містити:

 • індекс УДК;
 • назву статті (українською та англійською мовами);
 • прізвища, імена, по батькові авторів (українською та англійською мовами). Якщо всі автори статті з однієї установи, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо;
 • наукові ступені та вчені звання авторів (при наявності), посади авторів;
 • місце роботи кожного автора (українською та англійською мовами). Якщо всі автори статті в одному закладі, можна вказати місце роботи один раз;
 • анотацію українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків (150-250 слів);
 • ключові слова (українською та англійською мовами).

До редакції рукопис надсилається електронною поштою (при обсязі понад 2 МБ – в архіві) в форматі MS Word (*.doc).

Обсяг статті – не більше 12 сторінок (з урахуванням ілюстрацій, кількість яких не повинна перевищувати 8 рисунків).

Формат сторінки для набору тексту – А5 книжковий, поля дзеркальні, зверху, знизу, зовні – 1,5 см, всередині – 2 см. Міжрядковий інтервал 1,0.

Для набора формул дозволяється використання лише редактор «MS Equation».

Структура статті

Рукопис повинен починатися з індексу УДК, розташованого у верхньому лівому куті сторінки.
Ініціали та прізвища авторів повинні бути набрані напівжирним шрифтом Times New Roman 10 пт; наукові ступені, вчені звання, посади та посилання на ORCID авторів – звичайним шрифтом Times New Roman 10 пт; вирівнювання – по ширині рядка.
Місце роботи авторів – шрифт Times New Roman 9 пт., курсив.
Назва статті – великими літерами, шрифт напівжирний Times New Roman 10 пт, вирівнювання по центру сторінки.
Під назвою статті йде анотація (мовою статті), шрифт Times New Roman 9 пт (не менше 1800 знаків).
Ключові слова – шрифт Times New Roman 9 пт (не менше 5 ключових слів або словосполучень).
Далі наводиться основний текст статті – шрифт Times New Roman 10 пт. Вирівнювання тексту – по ширині сторінки.
Рисунки наводяться в електронному вигляді в тексті статті. Рисунки повинні бути чіткими з можливістю їх редагування в електронному вигляді. Рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані. В тексті статті повинні міститися посилання на всі рисунки та таблиці.
Таблиці дозволяється розташовувати на сторінці з альбомною орієнтацією.
Шрифт тексту в таблицях та підписи на рисунках виконуються шрифтом Times New Roman 9 пт або 10 пт.
Перелік посилань оформлюється відповідно до ДСТУ 8302-015, шрифт Times New Roman 9 пт. Посилання на літературні джерела наводяться в тексті у квадратних дужках відповідно до порядку їх цитування. Авторам слід уникати оформлення посилань на важкодоступні джерела інформації.
Далі наводиться References – транслітерований перелік посилань, оформлений відповідно APA Style, шрифт Times New Roman 9 пт.
Якщо мова статті українська, то подальша інформація наводиться англійською мовою, або навпаки, якщо стаття написана англійською мовою, то наприкінці статті українською мовою наводяться:
– ініціали та прізвища авторів, наукові ступені, вчені звання, посади та посилання на ORCID авторів;
– місце роботи авторів;
– назва статті;
– анотація (не менше 1800 знаків);
– ключові слова (не менше 5 ключових слів або словосполучень).
Оформлення цієї інформації відповідає оформленню аналогічних структурних елементів статті.

Вимоги до анотації статті

Анотація повинна відображати актуальність та зміст дослідження, наукову новизну та практичну значущість результатів. Її головним завданням є досягнення зацікавленості читачів. Функції анотації: визначає сутність змісту наукової статті; дає зрозуміти, чи варто звертатися до тексту; застосовується для пошуку в інформаційних системах.

В анотації статті обов’язково наводяться:
– характеристика теми дослідження або аналізу;
– опис проблеми або задачі, що вирішується;
– мета роботи;
– результати проведеного дослідження.

Завантажити вимоги та приклади оформлення рукописів

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo