Етика видання

Збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» дотримується визнаних стандартів видавничої етики.
Редакція збірника дотримується принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики Committee on Publication Ethics (COPE), та слідує практиці провідних світових журналів та видавців.

Етичні принципи редакторів та редакційної колегії збірника

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються.
Редактор залишає за собою право відхилити статтю або повернути її авторам на доопрацювання.
Відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Редактор бере до уваги рекомендацію рецензента – вченого, якій має науковий ступінь та відповідає вимогам п.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (в редакції, затвердженої Наказом МОН України № 1437 від 18.11.2020). Проте рукопис може бути відхилений без рецензування, якщо редактор вважає, що подані для публікації матеріали не відповідають профілю журналу.
При прийнятті рішення про публікацію редактор збірника керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю даної роботи. Редактор керується редакційною політикою збірника, рішеннями Редакційної колегії збірника, будучи обмеженим чинними юридичними нормами, які стосуються наклепу, авторського права і плагіату.
Редактор оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів.
Редактор і Редакційна колегія збірника зобов’язані не розголошувати без необхідності інформацію про прийняті рукописи нікому, за винятком осіб прямо залучених до процесу їх розгляду.
Редактор не має права без письмової згоди Автора (Авторів) використовувати в своїх власних дослідженнях неопубліковані матеріали, що містяться в представленому рукопису. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані в ході рецензування, не повинні розголошуватися Редактором або використовуватися ним для отримання особистої вигоди.
Редактор не повинен брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок існування відносин конкуренції, спільної діяльності або інших взаємодій і відносин з ким-небудь з Авторів.
Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

Етичні принципи авторів

Автори, що надсилають рукописи в збірник для публікування, повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні. Дані, що лежать в основі роботи, не повинні містити помилок. Робота повинна містити достатньо інформації для можливого відтворення. Помилкові або свідомо помилкові твердження розцінюються як неетична поведінка і є неприйнятними.
Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в надісланому в збірник рукопису, повністю оригінальні. Запозичення в тексті рукопису повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням авторства і першоджерела, з відповідними бібліографічними посиланнями або цитатами. Плагіат у всіх формах і надмірні запозичення є неприйнятними.
Автори не повинні надавати в збірник рукопис, який був відправлений в інший журнал та знаходиться на розгляді, а також статтю, або частину результатів дослідження, вже опублікованих в іншому науковому виданні. Це розглядається як неетична поведінка і є неприйнятним.
Автори повинні цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, яку представлено до публікації в збірнику, а також ті публікації, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння виконаного дослідження та його результатів.
При підготовці рукопису до публікації Автори повинні інформувати Редактора про споріднені рукописи Авторів, представлені або прийняті до друку у інших наукових виданнях. Копії цих рукописів мають бути представлені Редакторові, і мають бути вказані їх зв’язки з рукописом, представленим до публікації у збірнику.
У рукописі необхідно в явному вигляді визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження. Співавторами статті мають бути всі особи, які доклали значний науковий внесок у представлену до публікації роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені в примітках або в розділі “Вдячності”. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку Співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаної декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції рукопис, документи і листується з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
Інформація, отримана в приватному порядку, не повинна використовуватися або викладатися без ясно вираженого письмового дозволу першоджерела, так само як і інформація, що порушує інтереси третьої сторони.
Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів.

Етичні принципи рецензентів

Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам досліджень. Персональна критика автора неприйнятна.
Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.
Рецензент не повинен брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок існування відносин конкуренції, спільної діяльності або інших взаємодій і відносин з ким-небудь з Авторів.
Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб Редактор і Автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування Авторами робіт інших вчених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатньому цитуванню власних досліджень Рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу Редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися Рецензентом для особистих цілей без письмової згоди Автора (Авторів) рукопису.

Дії в разі порушення етики публікації

Якщо є підозра, що рецензент привласнив ідеї або дані автора (або авторів) рукопису, направленому йому на рецензування.
Відповідно до алгоритму дій COPE «What to do if you suspect a reviewer has appropriated an author’s idea or data»  цей випадок може бути розглянуто лише при наданні документальних свідчень від автора та / або інших джерел, наприклад публікація, анотація, звіт, копія слайдів, заявка на грант. Після вивчення доказів (або звернення для цього до фахівця з відповідною кваліфікацією) та винесення рішення про те, чи є твердження автора та / або інших джерел обґрунтованими.

  • Якщо звинувачення було доведено, буде поданий запит на розслідування щодо рецензента та установи, співробітником якої він є.
  • Буде перевірено наявність зав’язків між обвинувачем та зазначеним рецензентом, наприклад особисті відносини чи інші конфлікти інтересів.
  • Якщо вина рецензента буде доведена, він буде назавжди відсторонений від рецензування статей у збірнику наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургі».
  • Якщо запозичена ідея або дані були опубліковані в іншому джерелі, редакційною колегією збірника буде поданий запит до відповідних джерел публікації з проханням прийняти політику відкликання опублікованого матеріалу.

Якщо є підозри етичних проблем з поданим рукописом.
Відповідно до алгоритму дій COPE «What to do if you suspect an ethical problem»

  • Буде подано запит автору-кореспонденту на надання відповідних деталей (наприклад, копії документів про інформовану згоду).
  • Якщо відповідні документи не будуть надані:

– рукопис буде відхилений і він не буде опублікований у збірнику;
– справу буде передано на розслідування до установи, співробітниками яких є автори рукопису.

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo