Рецензування

Редакційна колегія забезпечує незалежне однобічне сліпе рецензування надісланих рукописів відповідно до їх тематичної спрямованості. Рецензенту розкривається інформація про авторів статті та їх афіліації. Для авторів статті П.І.Б. та інша інформація про рецензента залишається невідомими.

До рецензування статей на громадських засадах (за їх згодою) залучаються провідні вчені, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу. Рецензент повинен бути автором (або співавтором) наукових статей загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років.

Кожна стаття проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього незалежного рецензування. До внутрішнього рецензування залучаються провідні фахівці Інституту чорної металургії ім .З.І. Некрасова НАН України, зовнішнє рецензування здійснюється виключно фахівцями інших наукових установ.

Завдання вибору рецензентів покладається на редакторів збірника.

Під час рецензування рецензент повинен керуватися етичними принципами, викладеними в розділі Редакційна етика.

Термін рецензування- до 30 днів з дати надходження статті до редакції.

Відгук рецензента надсилається на Email автора-кореспондента, якому доручено вести листування з редакцією збірника.

Якщо на думку рецензента рукопис потребує доопрацювання, автору/ авторам до 30 жовтня необхідно повторно направити до редакції збірника рукопис, виправлений відповідно до зауважень рецензента, який підлягає повторному рецензуванню. Повторне рецензування виправленої авторами версії рукопису здійснюється в термін до 15 днів з дати його надходження до редакції збірника. Результати рецензування доводяться до відома автора-кореспондента.

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo