Chеrnyatevіch Anatolii Gryhorovych, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID: 0000-0002-4552-4997. Е-mail: agchern@ua.fm

Мolchanov Lavr Serhiiovych, PhD (Engin.), Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORСID 0000-0001-6139-5956

Golub Tetiana Serhiivna, PhD (Engin.), Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORСID 0000-0001-9269-2953

Semykin Serhii Ivanovych, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORСID 0000-0002-7365-2259

TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF THE EFFICIENCY  OF OPERATION OF PERICLASE-CARBON REFRACTORIES  IN LOW-CAPACITY CONVERTERS

Summary. The aim of this study is to establish the functional relationships between different groups of factors of production and the stability of the lining of small-volume converters. At the stage of development of world metallurgy, the oxygen-converter process is the most popular way of producing structural steel. Its main difference is high productivity, which is determined by the duration of maintenance-free periods of smelting units. Under the current conditions, it is possible to increase productivity and reduce the cost of steel production in converters by increasing the stability of refractory linings. Thus it is relevant and necessary to assess the factors influencing the stability of the lining and the search for rational technological conditions for its operation. A statistical analysis over a five-year period of the work of two 50-ton converters with top blowing, which was lined with periclase carbon heat-treated refractories, was conducted. It was established that the dependences of the lining stability on the consumption indicators of charge materials are extreme: the consumption of hot metal at the level of 920-930 kg/t of steel corresponds to the lowest indicators of the lining stability; scrap consumption at the level of 200 –  220 kg/t of steel and lime consumption at the level of 70-75 kg/t of steel correspond to the best working conditions of the lining. Regarding the chemical composition of processed hot metal, the best working conditions of the lining correspond to the content of silicon in it at the level of 0.80-0.85% of the mass and manganese – 0.50-0.60% of the mass.

Researches shown that in order to more accurately interpret the impact of certain factors on the stability of the lining of oxygen converters, it is necessary to group factors by organizational and production characteristics and conduct a detailed analysis in each of the groups. According to the results of correlation and regression analysis, the equation was obtained, which allows to predict the stability of the lining of converters with a capacity of 50 tons. The resulting equation can be used in industrial conditions to predict the stability of the lining.

Key words: oxygen converter, periclase-carbon lining, correlation analysis.

For citation: Chernyatevich A.G., Molchanov L.S., Golub T.S., Semykin S.I. Tekhnolohichnyy analiz efektyvnosti ekspluatatsiyi peryklazo-vuhletsevykh vohnetryviv v konverterakh maloyi yemnost [Technological analysis of the efficiency of operation of periclase-carbon refractories in low-capacity converters]. Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2021, 35, 275-295. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-275-295

References

 1. Smirnov A.N. (2010). Perspektivy razvitiya rynka ogneuporov dlya staleplavil’nogo kompleksa Ukrainy [Prospects for the development of the refractory market for the steel-smelting complex of Ukraine]. Metall i litye Ukrainy [Metal and casting of Ukraine], 2010, 11, 3-7 [In Russian].
 2. Suvorov S.A., Kozlov V.V. (2011). Ekspluatatsiya futerovok i konstruktsiy, vypolnennykh iz ogneupornykh materialov [Operation of linings and structures made from refractory materials]. Sankt-Peterburg: SPbGTI(TU), 2011. 147. [In Russian].
 3. Kiyoto Kasai. (1994). Recent advances in refractories technology for steelmaking. Nipponsteel technical report, 1994, 61, 83-88.
 4. Martino M., Fenu M., Anfosso A. (2006). Refractory Lining for Oxygen Converters: Recent Experiences in this Field. Proceedings of 5th European Steelmaking Conference, 26-28 June, 2006, Aachen, Germany. Dusseldorf: Steel Institute VDEh, 2006. (p.p. 229-233).
 5. Babenko A.A. (2005). Vybor ratsional’nykh napravleniy povysheniya iznosoustoychivosti magnezial’noy futerovki konverterov [The choice of rational directions for increasing the wear resistance of the magnesian lining of converters]. Novyye ogneupory [New refractories], 2005, 1, 26-28. [In Russian].
 6. Boychenko B.M., Okhotskyy V.B., Kharlashyn P.S. (2006). Konverterne vyrobnytstvo stali: teoriya, tekhnolohiya, yakist stali, konstruktsiyi ahrehativ, retsyrkulyatsiya materialiv i ekolohiya [Converter steel production: theory, technology, steel quality, unit design, material recycling and ecology]. Dnipropetrovsk: RVA”Dnipro-VAL”, 2006. 456 p. [In Ukrainian].
 7. Sinelnikov V.O., Kalisz D. (2016). Influence the FeO content on slag viscosity at his spraying. Increase the life of the refractory lining. , 2016, Vol. 73, 3-4, 144-148. https://doi.org/10.1007/s10717-016-9844-5
 8. Zrazhevskiy A.D., Al’perovich YA.L., Yegorov YU.G., Okhotskiy V.B. Analiz prichin iznosa futerovki konvertera [Analysis of the Causes of Converter Lining Wear]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’ [Metallurgical and mining industry], 1996, 4, 16-18. [In Russian].
 9. Pishchida V.I., Boychenko B.M., Nizyayev K.G., Kravets S.N., Tarnavskiy M.S., Shibko A.V. (2005). Sluzhba periklazouglerodistykh ogneuporov v gorlovine konvertera [Service of periclase-carbon refractories in the neck of a converter]. Novyye ogneupory [New refractories], 2005, 2, 23-25. [In Russian].
 10. Velychko O.H., Boychenko B. M., Mazov M.M., Stoyanov O.M., Synehin YE.V., Vasylyev D.P. (2018). Vymohy do peryklazovuhletsevykh vohnetryviv dlya futerovky konverteriv y osoblyvosti staleplavylnoyi tekholohiyi za yikh vykorystannya [Requirements for madnesium-carbon refractories for bof lining and features of steelmaking technology in its use]. Teoriya y praktyka metalurhiyi [Theory and practice of metallurgy], 2018, 6, 22-33. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.34185/tpm.6.2018.3
 11. Zaspenko A.S., Nizyayev K.G., Stoyanov A.N., Molchanov L.S., Sigarev Ye.N. (2015). Dinamika iznosa futerovki kislorodnykh konverterov v usloviyakh PAO “YEVRAZ – DMZ im. Petrovskogo” [Dynamics of wear of the lining of oxygen converters under the conditions of PJSC EVRAZ-DMZ im. Petrovsky”]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’ [Metallurgical and mining industry], 2015, 3, 20-22. [In Russian].
 12. Zaspenko A.S., Nizyayev K.G., Stoyanov A.N., Molchanov L.S. (2013). Analiz vliyaniya tekhnologicheskikh faktorov na intensivnost’ iznosa futerovki kislorodnykh konverterov [Impact of technological factors on the intensity of wear of BOF lining]. Metall i lit’ye Ukrainy [Metal and casting of Ukraine], 2013, 8, 16-17. [In Russian].
 13. Voronina O.B., Ushakov S.N., Zakharov I.M. et al. (2009). Opyt ekspluatatsii periklazouglerodistykh futerovok konverterov [Experience in operation of periclase-carbon converter linings]. Stal’ [Steel], 2009, 10, 28-29. [In Russian].
 14. Kashcheyev D.A. (2004). Svoystva i primeneniye ogneuporov [Properties and application of refractories]. Moskva: Teplotekhnik, 2004. 352 p. [In Russian].
 15. Pishchida V.I., Boychenko B.M., Velichko A.G., Shibko A.V., Dusha V.M. (2003). Zavisimost’ stoykosti futerovki konverterov ot parametrov staleplavil’nogo protsessa [Dependence of converter lining durability on the parameters of the steelmaking process]. Metall i Lit’ye Ukrainy [Metal and Casting of Ukraine], 2003, 5, 18-19. [In Russian].
 16. Pishchida V.I., Boychenko B.M., Velichko A.G., Shibko A.V. (2003). Zavisimost’ stoykosti periklazouglerodistoy futerovki konverterov ot tekhnologicheskikh parametrov staleplavil’nogo protsessa [Dependence of the durability of periclase-carbon lining of converters on the technological parameters of the steelmaking process]. IV Miedzunarodowa Sesja Naukowa, Seria Metalurgia [IV International Scientific Session, Metallurgy Series], 2003, 31, 47-51. [In Russian].
 17. Zhmoydin G.I., Kulikov I.V. (1985). Atlas shlakov [Atlas of Slags]. Moskva: Metallurgiya. 1985, 207 p. [In Russian].
 18. Yastrebinskiy R.N., Pavlenko Z.V. (2016). Strukturno-fazovyye prevrashcheniya v sisteme CaO-FeO i FeO-SiO2 pri vysokotemperaturnom vozdeystvii [Structural-phase transformations in the CaO-FeO and FeO-SiO2 system under high-temperature exposure]. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova [Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov], 2016, 12, 165-169. https://doi.org/10.12737.22714 [In Russian].