Petrov Oleksandr Pilipovich, Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: alex.f.petrov@gmail.com, ORCID 0000-0001-7855-9267
Snigura Iryna Romanivna, Junior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academic square Starodubova, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Golovko Lyudmila Alexandrovna, PhD in Chemistry, Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Tsyupa Natalia Oleksandrivna, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:tysya6669@mail.ru, t.kirill.90@yandex.com

Prediction of melting time of complex ferroalloys by physical and chemical modeling

Summary. The purpose of this work is to implement a new approach to the
description of the duration of melting (dissolution) of complex new generation
ferroalloys during the deoxidation and doping of a metal melt. This approach is
aimed at developing a methodology and criteria for the quantification and
accounting of the micro-heterogeneity of multicomponent metal melts and their
prediction on such important for steelmaking production characteristics as the
melting time of ferroalloys, the description of the inter-mine interaction, which
allows a deeper understanding of the process. deoxidation and refining of steel.
In the work, the approach developed in the Institute of Ferrous Metallurgy of
the National Academy of Sciences of Ukraine to solve problems of modeling of
non-conformities that relate the composition, structure and properties of melts
is used in the work. It is based on the original concept of physicochemical
modeling of the processes of interatomic interaction in melts and solutions,
developed by E.V. Prihodko. According to it, metal melts are considered as
chemically unified systems. Changing their composition affects the complex of
physicochemical properties due to changes in the parameters of their electronic
structure. The method of calculation of criteria (∆Z
y
and d), characterizing the
degree of difference between the electronic and structural state of the melt, as a
2
«Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2019. – Вып.33
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2019. – Collection 33
ISSN 2522-9117 «Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2019. – Vypusk 33
chemically unified system, from the mechanical mixture of their initial
components and the parameter was used to evaluate and account for the
influence of the micron homogeneity of the structure of the metal melts of
ferroalloy production. ρl, which takes into account the cluster spin in metal
melts.
Using these criteria and the available experimental data, analytical
dependences were obtained to calculate the melting time of complex (mamanganese, vanadium, niobium and boromatic) ferroalloys of the new
generation. This will allow them to evaluate their effectiveness of application,
which is associated with the highest assimilation of the main elements that
affect
Keywords: ferroalloys, metal melts, parameters of interatomic interaction,
predictive models
References
1. Gavro L.P. Issledovaniya kinetiki plavleniya ferrosplavov v zhidkoj stali
pri raskislenii v kovshe. Sbornik trudov «Voprosy teorii i praktiki razlivki
stali v izlozhnicy i problemy uluchsheniya kachestva stali». – M.:
Metallurgiya. – 1983. – S. 48-52.
2. Porutchikov Yu.P. Ustanovka dlya issledovaniya vzaimodejstviya
metallicheskih chastic s rasplavami. [Yu.P. Porutchikov, S.I. Fominyh,
R.K. Mysik i dr.]. Zavodskaya laboratoriya. – 1981. – T. 47. – № 10. – S.
31-33.
3. Vihlevshuk V.A. Eksperimentalnoe issledovanie mikrolegi-ruyushih
ferrosplavov i ligatur v stali. [V.A. Vihlevshuk, V.P. Piptyuk,
V.A. Kondrashkin, Yu.B. Badogin]. Sbornik trudov «Proizvodstvo stali v
konverternyh i martenovskih cehah». – M.: Metallurgiya. – 1988. – S. 75-
80.
4. Ignatev V.S. Izuchenie svojstv ferrosplavov i ligatur dlya
mikrolegirovaniya i raskisleniya stali. [V.S. Ignatev, V.A. Vihlevshuk,
V.M. Chernogreckij i dr.]. Izv. VUZov. Chernaya metallurgiya. – 1988. –
№ 6. – S. 37-42.
5. Agryropoulos S.A. Dissolution characteristics of ferroalloys in liquid steel.
Iron and Steelmaker. – 1984. – № 11. – P. 48-57.
6. Ohno R. Steady-state rates of dissolution of stationary iron, cobalt and
nikel cylinders in liquid cooper. Metallurgical Transactions. – 1982. –
V. 13B. – P. 175-183.
7. Noskov A.S., Zhuchkov V.I., Zavyalov A.L. Plavlenie ferrosplavov v
zhelezouglerodistom rasplave. Izv. Vuzov. Chernaya metallurgiya. – 1985.
– № 10. – S. 32-37.
3
«Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2019. – Вып.33
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2019. – Collection 33
ISSN 2522-9117 «Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2019. – Vypusk 33
8. Pankratov N.A., Ogurcov A.P., Krivko E.M. K voprosu o matematicheskom
modelirovanii processa plavleniya ferrosplavov v kovshe. Izv. Vuzov.
Chernaya metallurgiya. – 1987. – № 9. – S. 29-31.
9. Ignatev V.S. Izuchenie svojstv ferrosplavov i ligatur dlya
mikrolegirovaniya i raskisleniya stali. [V.S. Ignatev, V.A. Vihlevshuk,
V.M. Chernogreckij i dr.]. // Izv. Vuzov. Chernaya me-tallurgiya. – 1988. –
№ 6. – S. 37-42.
10. Noskov A.S., Zavyalov A.L., Zhuch-kov V.I. Opredelenie skorosti plavleniya
ferrosplavov v metallicheskih rasplavah. – Sverdlovsk: UNC AN SSSR. –
1983. – 48 s.
11. Pavlyuchenkov I.A. Teplo-massoobmennye processy pri plavlenii tverdyh
materialov v zhidkom rasplave staleplavilnyh agregatov. Dis. kand. tehn.
nauk: 05.16.02. – Dneprodzerzhinsk. – 1983. – 150 s.
12. Parimonchik I.B., Kazachkov I.P., Rezchik V.G. Modelirovanie processa
rastvoreniya ferrosplavov v staleplavilnom kovshe. Metallurgiya i
koksohimiya. – 1972. – № 31. – S. 62-65.
13. Lozovaya E.Yu. Izuchenie kinetiki plavleniya ferrosplavov v
zhelezouglerodistom rasplave. Avtoref. dis. kand. tehn. nauk: 05.16.02. –
Ekaterinburg. – 2001. – 23 s.
14. Prihodko E.V. Effektivnost kompleksnogo legirovaniya sta-lej i splavov. –
K.: Naukova dumka. – 1995. – 292s.
15. Prihodko E.V. Prognozirovanie fiziko-himicheskih i teplo-fizicheskih
svojstv ferrosiliciya standartnyh marok.[E.V. Prihodko, V.P. Piptyuk,
A.F. Petrov, S.V. Grekov]. «Metallurgicheskaya i gornorudnaya
promyshlennost». – Dnepropetrovsk. – 2009. – №5. – S. 17-20.
16. Prihodko E.V., Petrov A.F. Metodika prognozirovaniya fizicheskih i
teplofizicheskih svojstv margancevyh ferrosplavov v zavisimosti ot
sostava. «Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost». –
Dnepropetrovsk. – 2008. – №6. – S. 27-30.
17. Prihodko E.V. Prognozirovanie fiziko-himicheskih svojstv oksidnyh
system. [E.V. Prihodko, D.N. Togobickaya, A.F. Hamhotko,
D.A. Stepanenko]. Dnepropetrovsk: Porogi. – 2013. – 344s.
18. Zhuchkov V.I., Noskov A.S., Zavyalov A.L. Rastvorenie ferrosplavov v
zhidkom metalle/ – Sverdlovsk: UNC AN SSSR. – 1990. – 134 s.
19. Togobickaya D.N., Golovko L.A., Snigura I.R. Issledovanie
mikroneodnorodnosti odnokomponentnyh metallicheskih rasplavov v
oblasti nadlikvidusnyh temperatur na osnove parametrov mezhatomnogo
vzaimodejstviya. VII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya
konferenciya «Nauka v sovremennom mire». – Kiev, 19 marta 2016 g. – S.
37 – 44
20. Petrov A.F., Prihodko E.V., Vorona E.N. Fiziko-himicheskie kriterii dlya
prognozirovaniya termodinamicheskih svojstv mnogokomponentnyh
4
«Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2019. – Вып.33
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2019. – Collection 33
ISSN 2522-9117 «Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2019. – Vypusk 33
metallicheskih system. «Fundamentalnye i prikladnye problemy cher-noj
metallurgii». Sb. nauchn. tr. ISI NANU. – Dnepropetrovsk. – 2005. –
Vyp.11. – S. 170–179.
21. Petrov A.F. Prognozirovanie fiziko-himicheskih i teplofizi-cheskih svojstv
borsoderzhashih ferrosplavov. [A.F. Petrov, O.V. Kuksa, L.A. Golovko,
S.V. Grekov]. «Sistemni tehnologiyi. Regio-nalnij mizhvuzivskij zbirnik
naukovih prac».– Dnipro: – 2016. – №2(103). – S. 44–49.
22. Petrov A.F. Prognozirovanie fiziko-himicheskih harakteristik
nikelsoderzhashih ferrosplavov. [A.F. Petrov, O.V. Kuksa, L.A. Golovko,
N.E. Hodotova]. Sb. tezisov dokladov MNTK «Universitetskaya nauka
2017». GVUZ «PGTU» – Mariupol. – 2017. – S.53-55.