Bobyr Sergey Vladimirovich, Dr. Sci. (Engin.), Leading Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:svbobyr07@gmail.com, ORCID 0000-0001-6816-1554

Analytical models of austenite transformation in steel with allowance for internal stresses
Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine

Abstract. The aim of the work is to review the analytical models of
austenite decay, taking into account the internal stresses obtained by various
authors. It is shown that a common drawback of the known works is the neglect
of the effect of the stress-strain state arising during the heat treatment of parts
on the kinetics of structural transformations, while the available experimental
data indicate a significant effect of stresses and strains on structural
transformations. It has been established that the experimental data accumulated
to date do not allow reliably describing the effect of the stress state on
structural transitions during the heat treatment of steels for the hot deformation
tool. A simple theoretical expression is proposed for calculating the amount of
martensite formed as a function of the voltage in the γ phase. It is theoretically
shown that taking into account the voltage acting in the γ phase leads to an
increase in the temperature of the end of the formation of martensite.
Experimental study of this effect is especially convenient to carry out in
isothermal conditions under uniaxial tension. It is shown that in order to
reliably predict the structural state of the hot deformation tool during heat
treatment, it is necessary to conduct a comprehensive study related to the
experimental study of the effect of stresses on all types of transformations and
the creation of an adequate mathematical model of austenite decomposition
based on the obtained experimental data.
Keywords: steel, heat treatment, structural transformations, stresses and
strains, martensite
Reference
1. Fizicheskoye metallovedeniye: Per. s angl. T.2. Fazovyye prevrashcheniya.
[Pod red. R. Kana i P. Khaazena]. – M.: Metallurgiya, 1987. – 492s.
2. Kurdyumov G.V., Utevskiy L.M., Entin R.I. Prevrashcheniya v zheleze i
stali – M.: Nauka: 1977, – 238s.
372
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
3. Kolmogorov A.N. Izvestiya AN SSSR, seriya matematicheskaya, 1937, №3,
s. 355.
4. Avrami M. Kinetics of phase change. I. General theory [J]. Journal of
Chemical Physics, 1939, 7(12) P.1103-1112.
5. Lyubov B.YA.. Kineticheskaya teoriya fazovykh prevrashcheniy. – M.:
Metallurgiya,1969. – 264s.
6. Kristian Dzh. Teoriya prevrashcheniy v metallakh i splavakh. CH.1.
Termodinamika i obshchaya kinetika. – M.: Mir, 1978. – 808s.
7. Mirkin I.L. Issledovaniye evtektoidnoy kristallizatsii stali // Struktura i
svoystva staley i splavov: sb. tr. Mosk. in-ta stali – M.: Oborongiz, 1941. –
S.5-158.
8. Bol’shakov V.I., Bobyr’ S.V. Kineticheskiye parametry obrazovaniya perlita
v zhelezouglerodistykh splavakh. MiTOM, 2004,-№8. – S.11-15.
9. Bobyr’ S.V., Bol’shakov V.I. Modeli i kharakteristiki preryvistogo
prevrashcheniya austenita v zhelezouglerodistykh splavakh. Uspekhi fiziki
metallov, 2014, T.15, S.123-150.
10. Bobyr’ S.V., Bol’shakov V.I. Analiz statsionarnogo evtektoidnogo
prevrashcheniya v uglerodistoy stali na osnove polozheniy neravnovesnoy
termodinamiki. Metallofizika i noveyshiye tekhnologii, 2016, t. 38, № 7,
S.983-995.
11. Yudin YU.V., Farber V.M. Osobennosti kinetiki raspada
pereokhlazhdennogo austenita legirovannykh staley v perlitnoy oblasti.
MiTOM, 2001. – №2. – S.3-8.
12. Khan S.A., Bhadeshia H.K.D.H. The bainite transformation in chemically
heterogeneous 300M high-strenght steel. Met. Trans., 1990., Vol. 21a, P.
859-875.
13. Sun N.X., Liu X.D., Lu K. An explanation to the anomalous Avrami
exponent. Scrip. Matr. 1996., Vol. 34, №38., P.1201-1207.
14. Bhadeshia H.K.D.H. Some phase transformation in steel. Mater. Sci. and
Technol., 1999, Vol. 15, P. 22-29.
15. Vlasova N. V., Adamova N.A., Sorokin V.G. Napryazhennodeformirovannoye sostoyaniye stal’nykh detaley pri reguliruyemom
okhlazhdenii. MiTOM, 1986., №12, S. 37-41.
16. Bannova M.I. Parametry rosta a-fazy i svyaz’ s ustoychivost’yu austenita v
promezhutochnoy oblasti. Fizika metallov i metallovedeniye, 1975, T.40,
Vyp. 6, S. 1319-1320.
17. Ob inkubatsionnom periode perlitnogo prevrashcheniya. [L.A.Alekseyev,
R.B.Levi, L.I.Kogan i dr.] Fizika metallov i metallovedeniye, 1979, T.47,
Vyp. 5., S.1005-1009.
18. O protsessakh, protekayushchikh v pereokhlazhdennom austenite pered
perlitnym prevrashcheniyem. [A.V.Kulemin, S.Z.Nekrasova, R.I.Entin,
V.A.Meshalkin]. Izv. AN Metally. 1982, №3, S.68-80.
373
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
19. Zin Cher K., Martinovich I.I., Faldin A.A. Vliyaniye napryazheniy i
deformatsiy na beynitnoye prevrashcheniye v stalyakh. Novyye
konstruktsionnyye stali i metody ikh uprochneniya: Materialy seminara. –
M.: MDNTP, 1984. – S.41-45.
20. Zaymovskiy V.A., Faldin A.A. Effekt zapominaniya formy i strukturnaya
nasledstvennost’ v stali 40KHN3M. Fizika metallov i metallovedeniye,
1984. – T.58. – Vyp.1. – S.106-112.
21. O prichinakh uskoreniya beynitnogo prevrashcheniya pri
nizkotemperaturnoy deformatsii austenite. [V.A.Zaymovskiy,
V.A.Martinovich, O.V.Samedov, A.A.Faldin]. Fizika metallov i
metallovedeniye, 1986. – T.61. – Vyp.4. – S.760-768.
22. Deformirovaniye metallov v usloviyakh proyavleniya plastichnosti
prevrashcheniya. [I.N.Andronov, S.L.Kuz’min, V.A.Likhachev i dr.].
Problemy prochnosti, 1983. – №5. – S.96-100.
23. Abramov V.V. Napryazheniya i deformatsii pri termicheskoy obrabotke
stali. – K.: Vishcha shkola, 1985. – 133s.
24. Morozov N.P. Proizvodstvo i ekspluatatsiya krupnykh opornykh valkov.
[N.P.Morozov, V.A.Nikolayev, V.P.Polukhin, A.M.Legun]. – M.:
Metallurgiya, 1977. – 77s.
25. Wang Z-G., Inoue T. Analysis of temperature, structure and stress during
quenching. Journal of the Society Materials Science of Japan. – 1983. –
№360 – P.991-1003.
26. Teoreticheskiye osnovy obrabotki metallov davleniyem. [B.M.Ilyukovich,
A.P.Ogurtsov, N.Ye.Nekhayev, S.V.Yershov]. T.2. – Dnepropetrovsk:
RVA «Dnepr-VAL», 2002. – 485s.
27. Loshkarev V.Ye. Matematicheskoye modelirovaniye protsessa zakalki s
uchetom vliyaniya napryazheniy na strukturnyye prevrashcheniya v stali.
MiTOM, 1986. – № 1. – S.86-69.
28. Umemoto M., Horiuchi K., Tamura I. Transformation kinetic of bainite
during isothermal holding and continuous cooling. Transaction of the Iron
and Steel Institute of Japan. – 1982.- Vol 31.- №360. – P.991-1003.
29. Vafin R.K., Pokrovskiy A.M., Leshkovtsev V.G. Prochnost’
termoobrabatyvayemykh prokatnykh valkov. – M.: Izd-vo MGTU im. N.E.
Baumana, 2004. – 264s.
30. Contribution des contraintes internes d’origine thermice dans le calcul de
l’avancement des transformation de phase refroidissement continu d’un
acier XC80. [S.Denis, C.Bas, F.M.B.Fernandes, A.Simon].l Memoires et
Etudes Scientifique Revue de Metallurgie. – 1986. – Vol. 83. – №10. –
P.533-541.
31. Chernyshev A.P. Komp’yuternoye modelirovaniye strukturnykh i fazovykh
prevrashcheniy v neizotermicheskikh usloviyakh. Izv. Vuzov. Chernaya
metallurgiya. – 2001. – №2. – S.27-29.
374
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
32. Tanaka K., Sato Y. Analysis of super-plastic deformation during isothermal
martensitic transformation. Res. Mechanica, – 1986. – Vol.17. – №3. –
P.241-252.
33. Bobyr S.V. Non-equilibrium thermodynamic model austenitic non-diffusion
transformation in iron-based alloys. Machines. Technologies. Materials.
International Scientific Journal, 2018., Is. 10, P.415-418.
34. Christian J.W. The Theory of Transformations in Metals and Alloys, 1st
Edition, Pergamon Press, Oxford, UK, 2002.
35. Krot P.V., Bobyr S.V., Dedik M.O. Simulation of backup rolls quenching
with experimental study of deep cryogenic treatment. Int. J. of
Microstructure and Materials Properties, 2017, Vol.12, No.3/4. – Р. 259–
275.