Lutsenko Vladislav Anatoliyovych, Dr. Sci. (Engin.), Leading Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:lutsenkovlad2@gmail.com, ORCID 0000-0002-4604-5592
Parusov Eduard Vladimirovich, PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Head of Department; Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: tometal@ukr.net, ORCID 0000-0002-4560-2043
Golubenko Tatyana Nikolaevna, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine,49107; e-mail:sumer@i.ua, ORCID 0000-0002-3583-211X
Lutsenko Olga Vladislavivna, PhD (Engin.), Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:olya.lutsenko2009@yandex.ru
Parusov O.V., PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: tometal@ukr.net, ORCID 0000-0002-9879-6179
Chuyko Igor Mikolayovich, PhD (Engin.), SeniorResearch Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:ferrosplav@ukr.net, ichuyko@mail.ru ORSID 0000-0002-4753-614X
Sagura Lyudmila Vladimirovna, PhD (Engin.), Senior Researcher, Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:SLV_metal@mail.ru
Sivak Alla Ivanovna, Researcher, Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107

The interrelation of the chemical composition and mechanical properties of constructional alloyed steels

Abstract. The aim of the work is to determine the content intervals of
alloying elements in structural alloyed steels, which ensure the obtaining of
mechanical properties and the conformity of rolled products to the requirements
329
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
of European standards. The studies were conducted using a predictive model
developed by the Iron and Steel Institute of the National Academy of Sciences
of Ukraine, taking into account the full chemical composition of the steel. The
regularities of changes in the interatomic interaction parameter on the number
of alloying elements in the steel composition and its relationship with
mechanical properties are revealed. The dependences of mechanical properties
(tensile strength, relative elongation) on the chemical composition of steel are
constructed through the physicochemical criterion – the average statistical
distance between interacting atoms (structural parameter d). The interrelation
between the chemical composition and mechanical properties of chromemolybdenum structural steels has been established. It is shown that increasing
the chromium content increases the tensile strength, and doping with
molybdenum and vanadium increases the ductility of rolled products. It was
determined that in order to guarantee compliance with the requirements of the
ultimate strength (900-1100 MPa) and relative elongation (> 11%) for steel
31CrMoV9, the content of alloying elements should correspond to the
following intervals: 2.42-2.62%Cr, 0.2-0, 23%Mo and 0.17-0.20%V. The
results obtained make it possible to predict the mechanical properties of doped
steel, depending on the actual chemical composition of the steel.
Keywords: alloyed steel, interatomic interaction parameter, chemical
composition, mechanical properties, tensile strength, relative elongation
Reference
1. Gulyayev A P. Metallovedeniye. – M.: Metallurgiya. – 1986. – 542 s.
2. Mes’kin V.S. Osnovy legirovaniya stali. – [izd.2 ye] – M.: Metallurgiya. –
1964. – 685s.
3. Gudremon E. Spetsial’nyye stali. [v 2 t.]. Perev. s nem. pod. red.
A.S. Zaymovskogo, M.L.Bernshteyna, V.S. Mes’kina:– [izd. 2-ye] – M.:
Metallurgiya. – 1966. – 1274 s.
4. Prikhod’ko E.V., Togobitskaya D.N. Fiziko-khimicheskoye modelirovaniye
protsessov mezhatomnogo vzaimodeystviya v metallurgicheskikh
rasplavakh. GVUZ «Priazovskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy
universitet». – 1999. – № 7. – S. 72-83.
5. Prikhod’ko E.V. Informatsionno-matematicheskoye obespecheniye otsenki
vliyaniya khimicheskogo sostava na svoystva gotovogo prokata.
[E.V.Prikhod’ko, D.N.Togobitskaya, A.S.Kozachek i dr.]. Sistemnyye
tekhnologii. Regional’nyy mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh rabot. –
Dnepropetrovsk, 2010. – S. 33-39.
6. Togobitskaya D.N. Sistemnyy podkhod k vyboru optimal’nogo elementnogo
sostava stali, obespechivayushchego trebuyemyy uroven’ mekhanicheskikh
svoystv. [D.N.Togobitskaya, V.P.Piptyuk, I.N.Logozinskiy i dr.].
330
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
Sistemnyye tekhnologii. Regional’nyy mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh
rabot. – Dnepropetrovsk, 2015. – S. 91-97.
7. Togobitskaya D.N. Optimizatsiya khimicheskogo sostava stali 14KH17N2 na
osnove kontseptsii napravlennoy khimicheskoy svyazi. [D.N.Togobitskaya,
V.P.Piptyuk, I.N.Logozinskiy i dr.]. Fundamental’nyye i prikladnyye
problemy chernoy metallurgii.– 2015. – Vyp. 30. – S. 312-323.