Semykin Sergey Ivanovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Institute namedafter Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova  square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: isisemykin@gmail. com, ORCID 0000-0002-7365-2259
Golub Tetyana Sergeevna, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: dove@email.ua, ORCID 0000-0001-9269-2953
Dudchenko Sergey Alexandrovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: s.dudchenko@meta.ua; ORCID 0000-0002-7319-9896
Vakulchuk Vladimir Viktorovich, PhD (Engin.), Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:vvvakulchuk@gmail.com, ORSID 0000-0001-7887-2843

Research in a physical model with the top blowing of a gas-dynamic
head and jet parameters at blowing of a liquid bath through an annular
coaxial slit nozzle

Abstract. The aim of the work is to study the physical model of the gasdynamic head of a gas jet and the parameters of its penetration into the liquid
bath of the converter when it flows out of the annular slotted tuyere. The
studies were carried out on a «cold» stand on a scale of 1:30 to a 160-m
converter (taking into account the criteria of geometrical and physical
similarity) using water as a liquid simulating a molten metal,. The averaged
values of the depth of penetration of the gas stream of the jet at various blowing
parameters were estimated. It is noted that when the upper purge through a
coaxial slit nozzle with an increase in the pressure of the purge gas, the
dynamic pressure of the depth of penetration of the jet increases. The increase
in dynamic pressure and the depth of the introduction of a gas jet leads to an
increase in the degree of impact on the bath and an increase in the degree of
oxygen absorption by the melt. It was shown that, all other things being equal,
the operation of a coaxial slit differs by a large impulse of exposure to a liquid
than when blowing through an equivalent diameter slot through one centrally
221
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
located nozzle, especially at pressures above 0.15-0.3 MPa. The possibilities of
increasing the efficiency of the top blowing of the converter bath are shown
through the use of a slotted coaxial nozzle.
Keywords: converter, top blow, coaxial slit nozzle, gas jet, efficiency
Reference
1. Chernyatevich A.G. Razrabotka dut’yevogo i shlakovogo rezhimov
konverternoy plavki pri verkhney kislorodnoy produvke. Soobshcheniye 1.
Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’. – 2015. – №4. – S.
24–31.
2. Boychenko B.M., Okhotskiy V.B., Kharlashin P.S. Konverternoye
proizvodstvo stali. – RIA «Dnepr-VAL». – 2006. – 455 s.
3. Sushchenko A.V. Improving the Design of the Oxygen Lance and the
Blowing Regime for BOF Steelmaking in the BOF Shop at the Azovstal
Metallurgical Combine. [A.V.Sushchenko, E.O.Tskitishvili,
R.S.Sidorchuk, N.N.Ligus, M.P.Orlichenko]. Metallurgist. – 2014, Volume
57, Issue 9–10, Р. 804–817.
4. Naito K. Behavior of top-blowing lance jet in BOF. [K.Naito, A.Kaizawa,
I.Kitagawa, N.Sasaki]. Nippon Steel Technical report no. 104, august 2013,
Р 33-40.
5. Markov V.V. Tyagovyye kharakteristiki kol’tsevykh i ploskikh shchelevykh
sopel s vnutrenney polost’yu. [V.V.Markov, V.G.Gromov, N.Ye.Afonina,
G.D.Smekhov, A.N.Khmelevskiy.] Mekhanika zhidkosti i gaza. Vestnik
Nizhegorodskogo universiteta im . I. Lobachevskogo.- 2011.- №3.- S. 971–
973.
6. Semenov V.V., Ivanov I.E., Kryukov I.A. Dvukhkonturnoye shchelevoye
soplo raketnogo dvigatelya/ Vestnik PNIPU. Aerokosmicheskaya tekhnika.
– 2016. – №46. – S.56-72.
7. Cold-gas experiments to study the flow separation characteristics of a dualbell nozzle during its transition modes. [S.B.Verma, R.Stark,
C.Nuerenberger-Genin, O.Haidn]. Shock Waves, 2010, vol.20, iss. 3,
P.191-203.
8. Physical and mathematical models of gas-liquid dynamics in BOF
converters. [M.Diaz-Cruz, R.D.Morales, O.Olivares, A.Elias]. Steelmaking
conference proceeding.-2002. –P. 737-748.
9. Яковлев Ю.И. Физическое и математическое модилирование
сталеплавильных процессов. Вопросы теории и практики
сталеплавильного производства: нучн. Труды/ ММИ.-М.:
Металлургия.-1991.-С, 32-44.
10. Characteristics of jet from top-blown lance in converter. [K.I.Naito,
Y.Ogawa , T.Inomoto, S.Kitamura, M.Yano]. ISIJ.-2000.-vol.40. –P.23-30
222
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
11. Okhotskiy V.B. Modeli metallurgicheskikh system. Dnepropetrovsk:
Sistemnyye tekhnologii, 2006. — 287 s.
12. Mazumdar D., Еvans J.W. Modeling of steelmaking processes. – Boca
Raton, London, New York: CRS Press, Taylor and Francis Group, 2010. –
463 p.
13. Явойский В.И., Дорофеев Г.А., Повх И.Л. Теория продувки
сталеплавильной ванны. – Москва: Металлургия, 1974.-496 с.
14. Jet penetration and bath circulation in the basic oxygen furnace.
[R.A.Flinn, R.D.Pehlke, D.R.Glass, P.O.Hays]. Transactions Metallurg.
Soc. AIME. 1967. – V. 239. -№ 11.-P. 1776-1791.
15. Ganzer L.A., Protopopov Ye.V., Chernyatevich A.G. Osobennosti verkhney
produvki konverternoy vanny struyami s raznym dinamicheskim naporom.
Izv. vuzov. Chernaya metallurgiya. – 2004. – №2. – S. 13-16 .
16. Lukhtura F.I., Linnik A.V. O glubine vnedreniya strui okislitelya v rasplav
kislorodnogo konvertera. Vístnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhníchnogo
uníversitetu. Tekhníchní nauki.-DVNZ «PDTU».- Mariupol’.-2015.-vip. 3.-
S. 122-135.
17. Maia B.T., Tavares R.P. Effect of blow parameters in the jet penetration by
physical model of BOF converter. Journal of Materials research and
Technology.-2014.- vol. 3. iss.3.-P. 244-256 .