Molchanov Lavr Sergeevich, PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; ORSID 0000-0001-6139-5956
Chernyatevych Anatoliy Hryhorovych, Dr. Sci,, professor, Head of Department, , Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: agchern@ua.fm; ORCID 0000-0002-4552-4997
Vakulchuk Vladimir Viktorovich, PhD (Engin.), Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:vvvakulchuk@gmail.com, ORSID 0000-0001-7887-2843
Yushkevich Pavlo Olegovich, Ph.D. (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:metallurgistISI@gmail.com, ORSID 0000-0002-2675-0737
Chubin Maxim Konstantinovich, graduate student, Dniprovsk State Technical University, , Dniprobudivska Street, 2, Kamyanske, Dnipropetrovsk Region, Ukraine, 51900

Evaluation of influence of multilevel oxygen lance constructions on
blowing efficiency of converter bath with post-combustion of waste gases

Abstract. The aim of the work is to carry out an economic assessment of
the effect of various structures of multi-tiered oxygen lances and methods for
flushing the converter bath with the afterburning of waste gases on the
efficiency of the production of iron-carbon semi-products in a modern
metallurgical plant. The study was conducted for the process of steel smelting
in converters of combined blowing with supply of oxygen from above and
neutral gas through the bottom in the conditions of using conventional and
multi-tiered oxygen tuyeres. Studies on the afterburning of converter gas in the
converter cavity showed that, in proportion to the increase in the proportion of
CO2 in the exhaust gases, the costs of steel production are reduced. Compared
with the use of tuyeres of classical construction, they amount to 3.23 US dollars
/ ton of steel for double-circuit, 6.81 US dollars / ton of steel for bunk, and
11.61 US dollars / ton of steel for three-tier. It was determined that when using
209
« «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
the classic design of the upper oxygen tuyere, the lower heat of combustion of
the converter gas is 10 MJ / m3. In comparison with the classical design, the
two-tier, double-circuit and three-tier tuyeres ensure a reduction in the lower
heat of combustion of the converter gas by 8,5; 4.4 and 27.1% (rel.),
Respectively. On the basis of the data obtained, it is possible to draw a
conclusion about the effectiveness of using the technology of combined
blowing of the converter bath with the afterburning of exhaust gases in the
converter cavity.
Keywords: converter, bath purge, oxygen lance, afterburning of exhaust
gases
Reference
1. Boychenko B.M., Okhot·skyy V.B., Kharlashyn P.S. Konverterne
vyrobnytstvo stali: teoriya, tekhnolohiya, yakistʹ stali, konstruktsiyi
ahrehativ, retsyrkulyatsiya materialiv i ekolohiya: Pidruchnyk. –
Dnipropetrovsʹk: RVA «Dnipro-VAL». – 2004. – 454s.
2. Ryzhavskyy A.Z., Pyrohov A.YU., Zymohlyad A.V. Rekonstruktsyya
hazootvodyashchykh traktov bolʹshehruznykh konverterov. Ékolohyya y
promyshlennostʹ.-2017.- № 3-4.-S. 4-10.
3. Rabota 130-t konverterov, oborudovannykh dvukhʺyarusnymy furmamy.
[V.Y.Baptyzmanskyy, V.O.Kulykov, A.T. Kytaev i dr.]. Ekspressynformatsyya TSNYY y TÉY CHM.- 1974.- seryya 6.- vyp.-3.- S. 1-14.
4. Boychyk I.M. Ekonomika pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk. – K.: Atika,
2004. – 480c.
5. DSTU 3581 – 97 «Enerhozberezhennya. Metody vymiryuvannya i
rozrakhunku teploty z·horyannya palyva» – K.:Derzhstandart Ukrayiny. –
1999. – 12s.
6. Berezhinskiy A.I., Tsimmerman A.F. Okhlazhdeniye i ochistka gazov
kislorodnykh konverterov. – M.: Metallurgiya. – 1983. – 272 s.
7. Chernyatevich A.G. Kombinirovannaya produvka metalla s podachey
neytral’nogo gaza sverkhu i cherez dnishche konvertera.
[A.G.Chernyatevich, R.S.Ayzatulov, L.M.Uchitel’ i dr]. Stal’.- 1989. –№5.
–S. 20 – 23.
8. Tubol’tsev L.G. K voprosu povysheniya promyshlennoy bezopasnosti
konverterov i ekologicheskoy bezopasnosti protsessov vyplavki stali.
[L.G.Tubol’tsev, V.P.Korchenko, V.F.Polyakov i dr]. «Fundamental’nyye i
prikladnyye problemy chernoy metallurgii».-2011. – vyp. 24. -S. 258-272
9. Chernyatevich A.G. Vysokotemperaturnoye modelirovaniye produvki
konverternoy vanny s ispol’zovaniyem dvukh”yarusnoy kislorodnoy furmy.
[A.G.Chernyatevich, V.V.Vakul’chuk, L.S.Molchanov i dr]. Teoriya i
praktika metallurgii.- 2017. – № 3-4. –S. 79 – 85.
210
« «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
10. Molchanov L.S., Vakul’chuk V.V. Gazodinamicheskiye osobennosti
produvki konverternoy vanny cherez dvukhkonturnuyu furmu.
Innovatsionnyye puti modernizatsii bazovykh otrasley promyshlennosti,
energo- i resursosberezheniye, okhrana okruzhayushchey prirodnoy sredy:
sbornik nauchnykh trudov VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy
konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov, Khar’kov, 22 – 23 marta
2017 g. – KH.: GP «UkrNTTS «Energostal’».-2017. – S. 102 – 108.
11. Chernyatevich A.G. Termodinamicheskoye i vysokotemperaturnoye
modelirovaniye kombinirovannoy produvki konverternoy vanny s
ispol’zovaniyem trekh”yarusnoy kislorodnoy furmy. [A.G.Chernyatevich,
L.S.Molchanov, P.O.Yushkevich, M.K.Chubin]. «Fundamental’nyye i
prikladnyye problemy chernoy metallurgii». – 2017. – vyp. №31. – S. 110
– 121.
12. Krivandin V.A., Yegorov A.V. Teplovaya rabota i konstruktsiya pechey
chernoy metallurgii: Uchebnik dlya vuzov. – M.: Metallurgiya, 1989. –
462s.
13. Yefimenko G.G., Gimmel’farb A.A., Levchenko V.Ye. Metallurgiya chuguna
– K.: Vysshaya shkola. Glavnoye izdatel’stvo, 1981. – 496 s.
14. Gubinskiy V.I. Metallurgicheskiye pechi: Ucheb. posobiye. –
Dnepropetrovsk: NMetAU, 2006. – 85 s.