Vergun Alexander Sergeevich, Dr. Sci., (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:ovoch-isi@outlook.com, ORCID 0000-0001- 5493-9214
Shevchenko Anatoliy Pylypovych, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Leading Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; email: ovoch-isi@outlook.com, ORCID 0000-0003-0867-6825
Kislyakov Vladimir Gennadyevich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Head of Department, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: ovoch-isi@outlook.com, vovkadragon@yandex.ua, ORCID 0000-0002-1775-5050
Molchanov Lavr Sergeevich, PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; ORSID 0000-0001-6139-5956
Dvoskin Boris Wolfovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: ovochisi@outlook.com, ORSID 0000-0003-2891-7833

Complex desulfurization and degassing of hot metal with magnesium

Abstract. The aim of the work is a theoretical and experimental study of
the behavior of oxygen, hydrogen and nitrogen in iron during desulfurization
with its granulated magnesium. A computational and analytical assessment of
the formation and floating of gas bubbles during the introduction of dispersed
magnesium into a metal melt in an argon jet is performed. It has been
established by calculation that when dispersed magnesium is introduced into
the cast iron in an argon jet, through a lance with a nozzle diameter of 7 mm to
a depth of 3 m, argon bubbles with a diameter of 25 mm are formed. The
thermodynamic probability of the processes of interaction of magnesium with
oxygen, nitrogen and hydrogen during desulfurization of cast iron has been
established. It has been established that the processes of desulfurization and
deoxidation of iron occur throughout the entire range of pressures under study,
and the formation of magnesium nitride is possible only with an excess
pressure in the gas-metal system at a depth of molten iron more than 1.4
166
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
meters. Experiments in industrial conditions revealed the features of the
removal of oxygen, nitrogen and hydrogen from cast iron during
desulfurization of the melt with dispersed magnesium in a stream of various
carrier gases. It was established experimentally that the type of carrier gas has a
decisive influence on the by-pass degassing of the iron during its
desulfurization by injecting granular magnesium. When using nitrogen or argon
as a carrier gas, the hydrogen content in cast iron is reduced by 50-70%.
Keywords: cast iron, desulfurization, magnesium, gas content in the melt,
transporting gas
Reference
1. Morozov A.N. Vodorod i azot v stali. M.: Metallurgiya, 1968. – 280 s.
2. Mikhnevich YU.F., Tret’yakov Ye.V., Yavoyskiy V.I. Azot v kislorodnokonverternoy stali . Stal’. – 1971. – № 1. – S. 18–20.
3. Kolpakov S.V. Tekhnologiya proizvodstva stali v sovremennykh
konverternykh tsekhakh. [S.V. Kolpakov, R.V. Starov, V.V. Smoktiy i
dr.]. – M.: Mashinostroyeniye. 1991. – 464 s.
4. Bigeyev V.A., Nikolayev A.O., Brusnikova A.V. Osobennosti proizvodstva
nizkosernistoy stali s ogranichennym soderzhaniyem vodoroda. Stal’. – №
4. – 2014. – S. 18–20.
5. Shevchenko A.F., Bol’shakov V.I., Bashmakov A.M. Tekhnologiya i
oborudovaniye desul’furatsii chuguna magniyem v bol’shegruznykh
kovshakh: Monografiya. – Kiyev: «Naukova dumka», 2011. – 220 s.
6. Voronova N.A. Desul’furatsiya chuguna magniyem. M.: Metallurgiya. 1980.
– 238 s.
7. Togobitskaya D.N., Moroz V.F., Grin’ko A.YU. Fiziko-khimicheskoye
modelirovaniye teplofizicheskikh svoystv zhidkogo chuguna
Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy metallurgii. – 2005. –
Vypusk 11. – S. 180-184.
8. Kubashevskiy O., Olkokk S.B. Metallurgicheskaya termokhimiya. – M.:
Metallurgiya, 1982. – 392 s.