Stepanenko Dmitry Alexandrovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:d.gorodenskiy@gmail.com, Gorodenskiy@i.ua, ORCID 0000-0002-0184-8295
Tsyupa Natalia Oleksandrivna, PhD, Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: tysya6669@mail.ru, t.kirill.90@yandex.com
Bel’kova Alla Ivanovna., PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:alla2904b8@gmail.com, allabelkova8@mail.ru, ORCID 0000-0001-8519-9351
Skachko Alexander Sergeevich, PhD (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academic square Starodubova, 1, Dnipro, Ukraine, 49107

Analytical and experimental study of the thermophysical properties of
blast furnace slag melts in the conditions of blast furnaces of Ukraine

Abstract. The aim of the work is to establish patterns of influence of the
chemical composition of blast-furnace slags on the thermophysical properties
of their melts, which is relevant to ensure high technical and economic
indicators of the blast furnace. Experimental studies of the temperature of
molten iron and slag at their release from a blast furnace with a volume of 1500
m
3
have been carried out. It is shown that the temperatures of iron and slag
have almost identical values and vary in the range of 1451÷14870С. On a Anton
Paar rotary rheometer, viscosity measurements were made in the temperature
range of 1320 ÷ 15000С and it was shown that the viscosity of slags from the
blast furnace output exceeds its optimal value of 0.3 Pa.second. Based on the
correlation-regression analysis of the literature data and the performed
experimental studies, the enthalpy of the melts was determined as a function of
the chemical composition of blast-furnace slags, which are represented through
stoichiometry (ρ) and temperature. It is shown that when temperature
fluctuations of slag melts in the range of 1453 ÷ 14870С their enthalpy changes
in the range of 1933÷2031 kJ/kg. A predictive model for calculating the
enthalpy of blast-furnace slags is proposed. On the basis of the proposed
138
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
predictive model, the enthalpy of blast furnace slags for a blast furnace with a
volume of 1500 m3 was calculated taking into account their actual temperatures
at the outlet.
Keywords: blast furnace slag, experiment, thermal properties of slags,
viscosity, enthalpy, predictive model
Reference
1. Gotlib A.D. Domennyy protsess. – M.: «Metallurgiya». – 1966. – 503 s.
2. Yaroshevskiy S.L., Gayvoronskiy YA.S., Popov N. N. Kontrol’ teplovogo
sostoyaniya gorna domennoy pechi. – K.: Tekhnika. – 1968. – 184s.
3. Voskoboynikov V.G. Svoystva zhidkikh domennykh shlakov.
[V.G. Voskoboynikov, N.Ye. Dunayev, A.G. Mikhlevich i dr.]. –M.:
Metallurgiya. -1975. -184 s.
4. Zhmoydin G.I., Togobitskaya D.N. Problema informatsionnogo
obespecheniya teoreticheskoy i prikladnoy metallurgii. Metally. –1991. –
№3. – S.218-221.
5. Togobitskaya D.N., Khamkhot’ko A.F., Likhachev YU.M. Optimizatsiya
metallurgicheskikh tekhnologiy i kontseptsiya sozdaniya informatsionnointellektual’nykh system. Fundamental’nyye i prikladnyye problemy
metallurgii. -Kiyev: Naukova dumka. –1995. – S.242-249.
6. Prikhod’ko E.V., Togobitskaya D.N. Bazy fiziko-khimicheskikh i
tekhnologicheskikh dannykh dlya sozdaniya informatsionnykh tekhnologiy
v metallurgii. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’. –
1999. – №3. – C. 17-21.
7. Togobitskaya D.N. bazy viskozimetricheskikh dannykh dlya rascheta
kristallizatsionnoy sposobnosti metallurgicheskikh shlakov.
[D.N. Togobitskaya, A.F. Khamkhot’ko, YU.M. Likhachev,
D.A. Stepanenko]. Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy
metallurgii. – 2008. – vyp. 18. – S. 200-209.
8. Togobitskaya D.N. Ínformatsíyno-analítichna sistema dlya doslíd hennya
kristalí atsíynoí
datností metalurgíynikh shlakív. [D.M. Togobits’ka,
D.O. Stepanenko, A.F. Khamkhot’ko, YU.M. Líkhachov].

. z vuz v zb r u v pr . –
D pr p r v . – 2010. – Vip. 2 (67). – S. 74-80.
9. Gavrilko S.A. Issledovaniye teplofizicheskikh svoystv domennykh shlakov i
peredel’nykh chugunov. [S.A. Gavrilko, YU.V. Moiseyko,
S.A. Cherepanov i dr.]. M ur (N u v pr ZDÍA). –
Z p r z z : ZDÍA, 2006. – Vip. 13. – S. 106-112.
10. Il’chenko K.D., Chechenev V.A., Ivashchenko V.P., Tereshchenko V.S.
Teplofizicheskiye svoystva promyshlennykh materialov: Spravochnik. –
Dnepropetrovsk: Sích. – 152 s.
11. Usachev A.B., Balasanov A.V., Churgel’ V.O., Vil’danov S.K. Issledovaniye
fizicheskikh svoystv shlakov protsessa zhidkofaznogo vosstanovleniya
139
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
zheleza ROMELT. – Izv.vuzov. Chernaya metallurgiya. -1997. -№1. –
S.27-30.
12. Pribory avtomaticheskiye sledyashchego uravnoveshivaniya KSM2,
KSM2I, KSP2, KSP2I, KSU2. Tekhnicheskoye opisaniye i instruktsiya po
ekspluatatsii TO-994″.
13. Prikhod’ko E. V. Prognozirovaniye fiziko-khimicheskikh svoystv
oksidnykh system. [E.V. Prikhod’ko, D.N. Togobitskaya,
A.F. Khamkhot’ko, D.A. Stepanenko]. – Dnepropetrovsk: Porogi, 2013. –
344s