Togobitskaya Daria Nikolaevna, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Head of the Department, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; email: dntog@ukr.net, isi-ofhp@mail.ru ORCID 0000-0001-6413-4823
Bel’kova Alla Ivanovna., PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: alla2904b8@gmail.com, allabelkova8@mail.ru, ORCID 0000-0001-8519-9351
Stepanenko Dmitry Alexandrovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:d.gorodenskiy@gmail.com, Gorodenskiy@i.ua, ORCID 0000-0002-0184-8295
Tsyupa Natalia Oleksandrivna, PhD, Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: tysya6669@mail.ru, t.kirill.90@yandex.com
Likhachev Yuri Mikhailovich, Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107

Prediction of the properties of blast furnace slag in modern conditions of blast
furnaces of Ukraine

Abstract. The aim of the work is the development of models for predicting the
properties of final blast-furnace slags for the rapid assessment of the slag regime and the
development of sound management recommendations when using various additives in
the operating conditions of blast furnaces in Ukraine. A two-stage approach to
calculating the properties of blast-furnace slag is proposed: according to the model of a
“homogeneous” melt and taking into account its heterogeneity. A predictive model has
been developed for calculating the viscosity of a «homogeneous» slag by including the
account the individual effect on the viscosity of each component of the slag
composition. The current production data of the chemical composition of the final slag
shows the effect of the magnesia content, alkaline compounds, basicity, Al2O3
/MgO
ratio on the calculated viscosity of the slags. For various operating conditions of blast
furnaces, it has been shown that, due to incomplete combustion of coke and pulverized
coal, the viscosity of slags increases by 1.5–2 times and their melting temperatures by
2
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
30–500C. Comparative analysis of the calculated properties of slag for different
operating conditions of 3 furnaces in Ukraine confirms the appropriateness of using a
complex of predictive models for the rapid assessment of the technological properties of
slag, which makes it possible to choose a rational slag mode in modern conditions of
blast smelting.
Keywords: blast furnaces, final slags, property prediction, predictive model, slag
mode
Reference
1. Gladkov N.A., Nikolayev S.A., Budnik L.G. Vliyaniye shchelochey na protsess
domennoy plavki. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’. -2004. –
№2. –S.12-14.
2. Klimanchuk V.V., Yaroshevskiy S.L., Klimanchuk V.V. Tekhnologiya i effektivnost’
zameny prirodnogo gaza i chasti koksa pyleugol’nym toplivom v PAO «MMK im.
Il’icha». Chernaya metallurgiya. – 2014. №8. – S. 17-25.
3. Voskoboynikov V.G. Svoystva zhidkikh domennykh shlakov. [V.G. Voskoboynikov,
N.Ye. Dunayev, A.G. Mikhalevich i dr.] – M.:Metallurgiya. –1975. –184s.
4. Atlas shlakov. Sprav.izdaniye. [Per.s nem. G.I. Zhmoydina pod red. I.S. Kulikova.] –
M.:Metallurgiya. –1985. –208s.
5. Kuznetsov M.S. Issledovaniye vliyaniya svoystv domennogo shlaka na nagrev
chuguna pri vduvanii pyleugol’nogo topliva. [M.S. Kuznetsov, G.YU. Kryachko,
V.P. Poletayev, N.N. Valuyeva]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh
tekhnologiy. – 2018. – №1. – S. 63-70.
6. Zhilo N.L. Formirovaniye i svoystva domennykh shlakov. – M.: Metallurgiya, 1974. –
120s.
7. Yakubtsiner N.M. Vyazkost’ i obesserivayushchaya sposobnost’ domennykh shlakov.
[N.M. Yakubtsiner, V.G. Manchinskiy, L.A. Panyushin]. Stal’. – 1968. – №3. –
S.385-391.
8. Shatokha V.I. Problemy vybora shlakovogo rezhima domennoy plavki dlya
metallurgicheskikh predpriyatiy Ukrainy v sovremennykh usloviyakh. Teoriya i
praktika metallurgii. –1997. -№1. –s.18-24.
9. .
, MKÍ 7 21 5 00. pos vedennya domenno
plavki: at.
62589 kra
na, MKÍ 7 21 5 00 [A.V. Sokurenko, V.O. Sheremet, A.V. Kekukh,
G.Í. Orel, G.P. Kostenko, .Í. Otorv n, Ye. . Prikhod’ko, D.M. Togobits’ka,
A.F. Khamkhot’ko, M.M. Mozharenko, A.Í. l kova kra
na – №2003043309;
Zayavleno 14.04.2003; Opu l. 15.12.2003, yul. №12.–6s.
10. Prikhod’ko E.V. Prognozirovaniye fiziko-khimicheskikh svoystv oksidnykh system.
[E.V. Prikhod’ko, D.N. Togobitskaya, A.F. Khamkhot’ko, D.A. Stepanenko]. –
Dnepropetrovsk: Porogi. – 2013. – 339 s.
11. Otorvin P.I. Sovershenstvovaniye shlakovogo rezhima domennoy plavki v
syr’yevykh usloviyakh KGGMK «K ivo ozhs l’». [P.I. Otorvin,
D.N. Togobitskaya, A.I. Bel’kova i dr.]. Stal’. –2004. –№6. –S.24–28.
12. Pat.
, M K 21 5 00. pos vedennya domenno
plavki: at. 11142
kra
na, M K 21 5 00. A. . Sokurenko, V.O. Sheremet, A.V. Kekukh,
G.Í. Orel, G.P. Kostenko, V.S. Listopadov, .Í. Otorv n, . . Nin’,
D.M. Togobits’ka, Ye.V. Prikhod’ko, A.F. Khamkhot ko, A.Í. l kova,
M.M. Mozharenko kra
na – № u200504989; Zayavl. 26.05.2005; Opu l.
15.12.2005, yul. № 12.– 10 s.
3
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
13. Togobitskaya D.N. Algoritmicheskiye i programmnyye sredstva sistemy kontrolya i
upravleniya shlakovym rezhimom domennoy plavki. [D.N. Togobitskaya,
A.I. Bel’kova, A.YU. Grin’ko, D.A. Stepanenko]. Sistemnyye tekhnologii.
Regional’nyy sbornik nauchnykh trudov.– Dnepropetrovsk. – 2013. – Vyp. 3 (86). –
S. 9-14.
14. Togobitskaya D.N. Vliyaniye mikro– i makrogeterogennosti na svoystva domennykh
shlakov. [D.N. Togobitskaya, A.F. Khamkhot’ko, D.A. Stepanenko i dr.].
Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’, №5, 2009. – S.12–15.
15. Stepanenko D.A. Otsenka vliyaniya koksovoy melochi na tekhnologicheskiye
svoystva domennykh shlakov. [D.A. Stepanenko, A.F. Khamkhot’ko,
A.D. Dzhigota]. Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy metallurgii. –
Vypusk №23, 2011. – S.106–112.
16. Zhilo N.L. K issledovaniyu vyazkosti pervichnykh shlakov. [N.L. Zhilo,
A.V. Rudneva, G.A. Sokolov, L.M. Tsylev]. Izvestiya ANSSSR. OTN. -1957. -№2. –
S.27-35.