Chaika Alexey Leonidovich, PhD, Senior Researcher, Head of Department, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: chayka777@list.ru
Chernyatevych Anatoliy Hryhorovych, Dr. Sci,, professor, Head of Department, , Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: agchern@ua.fm; ORCID 0000-0002-4552-4997
Sokhatsky Alexander Anatolievich, PhD (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academic square Starodubova, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Moskalina Andrey Alexandrovich, Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: andreimp250@inbox.ru
Golub Tetyana Sergeevna, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: dove@email.ua, ORCID 0000-0001-9269-2953
Molchanov Lavr Sergeevich, PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; ORSID 0000-0001-6139-5956

Influence of the application of pulverized coal and natural gas in blast
furnace on exergy indicators of technological system «blast furnaceoxygen converter»

Abstract. The aim of the work is to study the effect of pulverized coal
(PCI) on the energy indicators of the technological system of steel production
«blast furnace-oxygen converter». The analysis of energy use in the
technological system for the best actual periods of operation of the blast
furnace (BF) using only natural gas, pulverized coal and co-injection of
pulverized coal with natural gas is performed. It is shown that the technology of
using PCI improves technical and economic indicators and has a positive effect
on the distribution of exergic flows, exergic efficiency and environmental
indicators in the system «blast furnace-oxygen converter». Comparative heat
and energy and exergy analysis of actual pulverized coal consumption in the
amount of 135 kg/t of pig iron compared to blowing only natural gas in the
108
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
amount of 35 m3
/t of pig iron showed that pulverized coal leads to a decrease in
coke consumption by ~ 25% due to pulverized pulverized coal. An exergetic
analysis of the predicted converter heats showed that the injection of pulverized
coal to the pulpwood leads to a decrease in the total exergy supplied by ~7%,
and in the case of co-application of pulverized coal with natural gas, the exergy
decreases by ~ 2%. Analysis of the exergy balance of converter melting showed
that a change in the consumption of pulverized coal and natural gas in the blast
furnace production slightly affects the change in the exergic efficiency (up to
0.4%). In general, it is shown that the technology of using PCI improves
technical and economic indicators and positively affects the distribution of
exergic flows, exergic efficiency and environmental indicators in the blast
furnace – oxygen converter system.
Keywords: blast furnace, oxygen converter, natural gas, pulverized coal ,
exergy, coke consumption
Reference
1. Bol’shakov V.I. Opyt i perspektivy primeneniya pyleugol’nogo topliva v
domennom proizvodstve Ukrainy. [V.I. Bol’shakov, A.L Chayka.,
V.V. Lebed’, A.A. Sokhatskiy]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya
promyshlennost’. – 2015. – № 2. – S. 6-11.
2. Issledovaniye vliyaniya khimicheskogo sostava pyleugol’nogo topliva na
teplovyye i eksergeticheskiye pokazateli domennoy plavki. [A.L. Chayka,
A.A. Sokhatskiy, A.A. Moskalina, B.V. Kornilov, K.S. Tsyupa,
V.YU. Shostak]. Ekologiya i promyshlennost’. – 2017. – № 3-4. – S. 76-84.
3. Polnyy energeticheskiy balans domennoy plavki s primeneniyem PUT v
usloviyakh Ukrainy. [A.L. Chayka, A.A. Sokhatskiy, A.A. Moskalina,
B.V. Kornilov, V.YU. Shostak, K.S. Tsyupa, R.V. Avdeyev]. Teoriya i
praktika metallurgii. – 2017. – № 3-4. – S. 5-9.
4. Domna v energeticheskom izmerenii. [A.V. Borodulin, A.D. Gorbunov,
V.I. Romanenko, S.P. Sushchev]. – Dneprodzerzhinsk: DGDU, 2006. –
542 s.
5. Nogami H., Yagi J.X, Sampaio R.S. Exergy analysis of charcoal charging
operation of b